MTÜ Põhja-Eesti Autismi Liit põhikiri

1.Üldsätted

1.1.      Mittetulundusühing Põhja-Eesti Autismi Liit (edaspidi ühing) on mittetulunduslik       üksikisikute ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis tegutseb käesoleva põhikirja alusel.

1.2.      Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

1.3.      Ühing on asutatud 18.11.2010.

1.4.      Ühingu aadress on Tallinn.

1.5.      Ühingu ametlik lühend on PEAL.

1.6.      Ühingu inglisekeelne nimetus on Autism Association of Northern Estonia.

1.7.      Ühingul on oma sümboolika ja pangaarve.

1.8.      Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.

1.9.      Ühingul võivad olla koosseisulised ja lepingulised töötajad, spetsialistid, nõustajad ja sponsorid.

1.10.    Oma kohustuste täitmise eest vastutab ühing oma varaga. Ühingu liikmel ei ole õigust ühingu varale.

1.11.    Ühing on heategevuslik ja tegutseb avalikes huvides.

1.12.    Ühing teeb koostööd kõikide tema eesmärki tunnustavate asutuste, organisatsioonide ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal.

1.13.    Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmetele, temale annetusi teinud isikutele Tulumaksuseaduse § 8 punkti 1 tähenduses.

2.  Ühingu eesmärk

2.1.      Ühingu eesmärgiks on igakülgse toe pakkumine autismispektri häiretega isikutele ja nende lähedastele ning koostöö kõigi asjaomaste organisatsioonidega.

3.  Oma eesmärgi saavutamiseks ühing

3.1.      Koondab lapsevanemaid, erialaspetsialiste ja teisi isikuid, kes oma tegevusega võtavad osa ühingu eesmärgi elluviimisest.

3.2.      Aitab teadvustada autismispektri häirega laste ning täiskasvanutega seotud problemaatikat laiemale üldsusele, riigivõimu- ja valitsusorganitele.

3.3.      Teeb koostööd riigi- ning kohalike omavalitsuste sotsiaal- ning haridusorganitega.

3.4.      Osutab oma liikmetele praktilist abi (tugigrupid, nõustamine) igapäevaste küsimuste lahendamisel.

3.5.      Korraldab koosolekuid, koolitusi, seminare ja konverentse.

3.6.      Vahendab informatsiooni Eestis ja mujal toimuvate koolituste ja pakutavate teenuste kohta.
3.7.      Korraldab lastehoiu- ning tugiisikuteenust autismiga lastele ja peredele.

3.8.      Korraldab oma liikmetele ühisüritusi vaba aja veetmiseks.

3.9.      Koostab, tõlgib ja annab välja teaduslikke ja populaarteaduslikke infokandjaid.

3.10.    Aitab kaasa autismispektri häiretega inimeste suhtlemiseks ja arendamiseks vajalike abivahendite hankimisele.

3.11.    Algatab ja viib läbi projekte.

3.12.    Teeb koostööd teiste sarnase eesmärgiga organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal.

4.  Liikmed, nende õigused ja kohustused

4.1.      Ühingul on liikmed ja toetajaliikmed.

4.2.    Ühingu liikmeks saamist võib taotleda kirjaliku avalduse alusel iga autismispektri häirega inimese pereliige või hooldaja kes tunnistab käesolevat põhikirja ning soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus ühe kuu jooksul.

4.3.      Ühingu toetajaliikmeks võivad olla kõik spetsialistid (meditsiini- ja haridustöötajad), ametnikud ning teised ühingut või selle liikmeid toetavad üksikisikud, organisatsioonid või ettevõtted. Toetajaliikmed kaasatakse liidu tegevusse arvestades nende soove ja liidu vajadusi. Toetajaliikmeid ei loeta mittetulundusühingu liikmeteks mittetulundusühingute seaduse mõttes.

4.4.      Ühingust väljaastumine toimub liikme kirjaliku avalduse alusel ühe kuu jooksul avalduse esitamise päevast.

4.5.      Kui ühingu liige ei täida käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi või kahjustab ühingu mainet, võib ta juhatuse otsusega ühingust välja arvata. Liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Ühingust väljaarvamine toimub vähemalt 2/3 juhatuse liikmete otsusegaega. Ühingust väljaarvatud liikmetele saadab juhatus oma kirjaliku otsuse kahe nädala jooksul. Otsuses näidatakse ära ühingust väljaarvamise põhjus.

4.6.    Ühingust väljaastumisel või väljaarvamisel liikmemaksu ei tagastata.

4.7.    Ühingu liikmel on õigus:

4.7.1.   võtta ise või oma esindaja kaudu osa ühingu tegevusest;

4.7.2.   esitada ühingu juhatusele arutamiseks ettepanekuid ühingu tegevusega seonduvates küsimustes;

4.7.3.   valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse;

4.7.4.   kasutada ühingu sümboolikat vastavalt kehtestatud korrale;

4.7.5.   saada  juhatuselt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta;

4.7.6.   lahkuda ühingust omal soovil isikliku avalduse alusel.

4.8.   Ühingu liige on kohustatud:

4.8.1.   hoidma ja kaitsma ühingu  mainet;

4.8.2    teatama  liidu  juhatusele  liikmete arvestuse  pidamiseks  oma  kehtivad         kontaktandmed;

4.8.3.   võtma osa ühingu tegevusest selle põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;

4.8.4.   järgima ühingu põhikirja ja juhatuse otsuseid;

4.8.5.   maksma liikmemaksu vastavalt üldkoosoleku poolt kehtestatud määrale ja korrale.

5. Ühingu struktuur ja juhtimine

5.1.      Ühingut juhivad üldkoosolek ja juhatus.

5.2.      Ühingu kõrgeim organ on üldkoosolek, mis on pädev lahendama kõiki ühingu tegevusega seonduvaid küsimusi. Üldkoosoleku koosseis moodustub ühingu liikmetest või nende volitatud esindajatest. Otsused võetakse reeglina vastu lihthäälteenamusega. Ühingu põhikirja muutmise, ühinemise, jagunemise ja ühingu lõpetamise otsustamiseks on vajalikud 2/3 üldkoosolekul osalenud ühingu liikmete poolthääled.

5.3.  Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas. Koosoleku toimumisest teatatakse ette vähemalt kümme päeva, näidates ära koosoleku aja, koha ja päevakorra.

5.4.   Üldkoosoleku pädevus:

5.4.1.   põhikirja muutmine;

5.4.2.   eesmärgi muutmine;

5.4.3.   juhatuse liikmete valimine ning tagasikutsumine;

5.4.4.   revisjonikomisjoni liikmete valimine;

5.4.5.   ühenduse programmi, tegevussuundade, aastaeelarve ning aastaaruande kinnitamine,

5.4.6.   juhatuse tegevusele ja revisjonikomisjoni aktile hinnangu andmine;

5.4.7.   juhatuse töö tasustamise korra kehtestamine;

5.4.8.   ühingu teistesse organisatsioonidesse kuulumise otsustamine;

5.4.9.   ühingu reorganiseerimise ja likvideerimise otsustamine;

5.4.10. ühingu liikmetasude (liitumistasu ja aastamaks) suuruse otsustamine;

5.4.11. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

5.4.12. majandusaasta aruande kinnitamine.

5.5.   Ühingu tööd juhib ja ühingut esindab kolme kuni viie liikmeline juhatus, kes valitakse ühingu liikmete hulgast volituste tähtajaga kaks aastat.

5.6.    Juhatuse pädevus:

5.6.1.   juhatuse liikmete seast esimehe valimine;

5.6.2.   üldkoosoleku otsuste ja ülesannete elluviimine;

5.6.3.   juhatuse liikmete tööjaotuse otsustamine;

5.6.4.   ühingu raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele;

5.6.5.   raamatupidamise aasta- ja tegevusaruande koostamine;

5.6.6.   liikmete arvestuse pidamine;

5.6.7.   ühingut kõigis õigustoiminguis esindamine.

5.7   Juhatuse esindusõigus:

5.7.1.   ühingut võib esindada ainult Juhatuse esimees. Juhatuse esimehel on edasivolitamisõigus. Teised Juhatuse liikmed esindavad ühingut ühiselt kahekesi koos.

5.7.2.   juhatuse liikme volitused lõpevad tema tagasikutsumisega.

5.8.   Juhatus kutsutakse kokku esimehe või aseesimehe poolt vähemalt neli korda aastas. Erakorraline juhatuse koosolek kutsutakse kokku 2/3 juhatuse liikmete ettepanekul.

5.9.      Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt üle poole liikmetest, otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

5.10.    Revisjonikomisjon

Ühingu majandustegevuse kontrollimiseks valib üldkoosolek 2-3 liikmelise revisjonikomisjoni, kes viib läbi liidu organite tegevuse kohta revisjone vähemalt 1 kord aastas ning esitab revisjoni tulemuste kohta aruande üldkoosolekule. Kui üldkoosolekul valitakse revisjonikomisjon, valib see oma liikme hulgast esimehe ja asetäitja. Revisjonikomisjoni liige ei saa samaaegselt olla juhatuse liige.

6.  Põhi- ja käibevahendite moodustumine

6.1.   Ühingu põhi- ja käibevahendid moodustuvad liikmemaksudest; riiklikest ning kohaliku omavalitsuse toetustest ja abiprogrammidest; füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest ja sponsorlusest; ühingu vahendite haldamisest; heategevusüritustest saadud tuludest; õppemaksudest ja –vahendite müügist saadud tuludest ning muudest tuludest ja laekumistest.

6.2. Ühing kasutab talle kuuluvat vara ja vahendeid oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vastavalt eelarvele. Sihtotstarbeliselt ühingule eraldatud vahendeid kasutatakse vastavalt nende vahendite eraldaja soovile. Kui vahendite eraldaja ei ole nende kasutusotstarvet ära näidanud, otsustab nende kasutamise juhatus. Kõigi nimetatud vahendite kasutamise kohta antakse aru üldkoosolekul majandusaasta aruande arutelul.

6.3.      Ühing on kohustatud riigi õigusaktidega ettenähtud korras, määral ja tähtaegadel tasuma riiklikke ja kohalikke makse, pidama raamatupidamise arvestust ja esitama asukohajärgsele tolli- ja maksuameti asutusele nõutavaid maksudeklaratsioone.

6.4.      Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamine ei ole vastuolus seadustega.

6.5.      Ühingu vara kasutamisest ja muust tegevusest saadavad tulud ei kuulu ühingu liikmete vahel jaotamisele.

6.7.      Ühing peab seadusega sätestatud  korras raamatupidamisaruannet ja tasub makse riigi ja kohalikku eelarvesse ning esitab oma asukohajärgsele maksuhalduri kohalikule talitusele maksudeklaratsiooni.

7.  Tegevuse  lõpetamine

7.1.      Ühingu tegevuse lõpetamine toimub seaduses ettenähtud korras.

7.2.      Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3.      Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

Kinnitatud asutamislepinguga 18.11.2010

Comments are closed.